สัมมนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560


ออกบูทหุ่นยนต์ รร.สมุทรสาครวิทยาลัย
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560


สัมมนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561


อบรมที่โรงเรียนดอนเมือง
เรื่อง digital thailand 4.0

แนะนำการใช้ห้อง อบจ.อุดรธานี

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี


ออกบูทโครงการวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

อบรมการใช้โปรแกรม Pyton
รร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา

ออกบูท โรงเรียน สงวนหญิง


อบรมที่โรงเรียนพุทไธสง
เรื่อง การใช้งาน Google App


การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม VR + AR

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม IOT

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Scratch

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Python

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Windows 10

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Google App

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Logo Block

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Vision

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Construct2

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Premiere Pro

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม E-sport

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Flash

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Captivate

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
งานเลี้ยง