ชื่อผู้ใช้ :

ตัวอย่าง การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Flash

เป็นการสร้างสื่อ บทเรียนช่วยสอน ประกอบไปด้วย
- เนื้อหา
- แบบทดสอบ                                   

   

ตัวอย่าง การสร้างข้อสอบถูกผิด ด้วยโปรแกรม Flash

ขั้นตอนการสร้างข้อสอบและการใส่คำสั่ง สามารถโชว์คะแนนได้

                                                         

   

ตัวอย่าง การสร้างจับคู่ ด้วยโปรแกรม Flash 

ขั้นตอนการสร้างข้อสอบและการใส่คำสั่ง สามารถโชว์คะแนนได้