ชื่อผู้ใช้ :

ตัวอย่าง การสร้างเว็บไซต์ ร้านอาหาร

- มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
-เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลได้