<< Go Back

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1

1.ข้อใดอธิบายความหมายของแนวคิดเชิงนามธรรม (abstract thinking) ได้อย่างชัดเจน

  1. เป็นแนวคิดหนึ่งในการแก้ไขปัญหา และเป็นองค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ
  2. หลักในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ
  3. ขั้นตอนการทำงานของเทคโนโลยีอย่างละเอียดพร้อมวิธีการใช้งาน
  4.  รูปแบบการทำงานที่ทำงานร่วมกันและสร้างวิธีการทำงานร่วมกัน
     

2. การคิดเชิงคำนวณมีประโยชน์อย่างไร

  1. ช่วยให้ทักษะการคิดเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์
  2. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน
  3. ทำงานต่าง ๆได้อย่างรวดเร็ว
  4. จดจำและบันทึกข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก
   

3.หลักการคิดเชิงคำนวณสามารถนำไปประยุกต์ในสถานการณ์ได้บ้าง

  1. การจัดเรียงสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า
  2. การวางแผนจัดร้านค้า
  3. การคำนวณการเล่นกีฬาโดยใช่สถิติเข้ามาเกี่ยวข้อง
  4. ถูกทุกข้อ
     

4.การคิดเชิงนามธรรมแบ่งได้เป็นกี่รูปแบบ

  1.  2
2.  3
  3.  4 4.  5
     

5.การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา เหมาะกับรูปแบบข้อมูลเป็นอย่างไร

  1. รายละเอียดจำนวนมากและข้อมูล
2. รายละเอียดและข้อมูลน้อย
  3. ข้อมูลที่ซับซ้อน
4. ถูกทุกข้อ
     

6.ขั้นตอน Logical idea คือขั้นตอนใดของการบวนการคิด

  1. ทำงานร่วมกัน
2. ความคิดริเริ่ม
  3. คิดเป็นระบบ
4. มีเหตุมีผล
     

7. การ Debugging คือวิธีใดในกระบวนการคิดเชิงคำนวณ

  1. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. การแก้ไขจุดบกพร่อง
  3. สร้างความอดทน ความพยายาม 4. สร้างความชัดเจน
     

จากรูปจงใช้ตอบคำถาม 8 - 10
8. จากข้อความข้างต้นจงคัดกรองข้อมูล คือข้อมูลประกอบด้วยอักษรใดบ้าง

  1. G o d M r n i g
2. G o o d M o r n i n g
  3.G o o d M n  r i g 4. G M n
     

9. แยกเป็นสีได้ทั้งหมดกี่สี

  1.  5 สี
2.  6 สี
  3.  7 สี 4.  8 สี
     

10. ประกอบด้วยคำภาษาอังกฤษกี่คำ

  1.   1 คำ
2.  2 คำ
  3.  3 คำ 4.  4 คำ
     
11. แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นองค์ประกอบของแนวคิดใดต่อไปนี้
  1.  แนวคิดเชิงคำนวณ 2.  แนวคิดเชิงตรรกะ
  3.  แนวคิดเชิงรวบยอด 4.  แนวคิดการแยกย่อย
     
12. ข้อใดกล่าวถึงแนวคิดเชิงคำนวณไม่ถูกต้อง
  1.  เป็นการคิดเหมือนหุ่นยนต์ 2.  เป็นการแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน
  3.  เป็นทักษะที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องมี 4.  มีแนวคิดเชิงนามธรรมเป็นหนึ่งในทักษะย่อย
     
13. การมุ่งเน้นความสำคัญของปัญหา โดยไม่สนใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็น สอดคล้องกับแนวคิดใด
  1.  แนวคิดเชิงรูปธรรม 2.  แนวคิดเชิงนามธรรม
  3.  แนวคิดการแยกย่อย 4.  แนวคิดเชิงรวบยอด
     
14. การแก้ปัญหาโดยการออกแบบกระบวนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน สอดคล้องกับแนวคิดใด
  1.  แนวคิดเชิงรูปธรรม 2.  แนวคิดเชิงนามธรรม
  3.  แนวคิดการจดจำรูปแบบ 4.  แนวคิดการออกแบบขั้นตอน
     
15. ข้อใดไม่ใช่ทักษะย่อยของแนวคิดเชิงคำนวณ
  1.  แนวคิดเชิงรูปธรรม 2.  แนวคิดเชิงนามธรรม
  3.  แนวคิดการแยกย่อย 4.  แนวคิดการจดจำรูปแบบ
     
16. ข้อใดสอดคล้องกับแนวคิดการแยกย่อย
  1.  การแยกแยะปัญหา 2.  การคัดเลือกวัสดุที่นำมาใช้ทำชิ้นงาน
  3.  การหาแนวคิดรวบยอดของแต่ละปัญหาย่อย 4.  การออกแบบลำดับขั้นตอนของการแก้ปัญหา
     
17. แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) หมายถึงอะไร
  1.  แตกปัญหากระบวนการออกเป็นส่วนย่อย
  2.  ดูความเหมือนความแตกต่างของรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
  3.  มุ่งเน้นความสำคัญของปัญหาโดยไม่สนใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็น
  4.  แก้ปัญหาโดยการออกแบบกระบวนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
     

<< Go Back