<< Go Back

เว็บไซต์ของ Scratch เป็นศูนย์รวมเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับ Scratch ทั้งตัว Scratch ผลงานจาก Scratch และคู่มือเอกสารที่เกี่ยวข้อง จุดเริ่มแรกของการเรียนรู้ที่ Scratch จึงเป็นการก้าวเข้าสู่ประตูนี้เว็บไซต์ ของ Scratch คือ http://scratch.mit.edu/
การเข้าสู่เว็บไซต์ ของ Scratch ให้พิมพ์ http://scratch.mit.edu/ ลงในช่อง Address ของโปรแกรมเบราว์เซอร์จะปรากฏหน้าตาเว็บไซต์ ของ Scratch ดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์ ของ Scratch


เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในโลกยุคอินเทอร์เน็ตที่โปรแกรมต่างๆ ถูกทำให้อยู่ในรูปของ Web Application ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งโปรแกรม

การใช้งาน Scratch แบบออนไลน์ เป็นการใช้งาน Scratch ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเบราว์เซอร์จะต้องสนับสนุน Adobe Flash Player ไม่น้อยกว่า Version 10.2 โดยเข้าใช้งาน จากหน้าเว็บไซต์ ของ Scratch (http://scratch.mit.edu/) คลิกที่ปุ่ม Create หรือภาพตัวการ์ตูน TRY IT OUT ดังนี้

ภาพที่ 1 ปุ่ม Create และตัวการ์ตูน TRY IT OUT

จะเข้าสู่ Scratch ดังภาพ

ภาพที่ 2 แสดงภาพหน้าจอ Scratch แบบออนไลน์ผ่านเบราว์เซอร์

หากเบราว์เซอร์ไม่สนับสนุน Adobe Flash Player หรือยังไม่ได้ติดตั้ง จะปรากฏข้อความดังนี้

ภาพที่ 3 แสดงข้อผิดพลาดเมื่อไม่มี Adobe Flash Player ก่อนใช้ Scratch ผ่านเบราว์เซอร์

ให้คลิกที่  เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Adobe Flash Player จึงจะสามารถใช้งาน Scratch ได้                                                

แม้ว่าในการใช้งาน Scratch ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แต่การลงทะเบียนมีข้อดีสองประการคือ ทำให้สามารถบันทึกและแบ่งปันผลงานที่สร้างขึ้นให้กับผู้สนใจได้บน เว็บไซต์ของ Scratch สำหรับการสมัครสมาชิกใหม่ จากหน้าเว็บไซต์ ของ Scratch ให้คลิกที่ปุ่ม Join Scratch หรือภาพการ์ตูน Join Scratch         

         

ภาพที่ 4 ปุ่ม Join Scratch และตัวการ์ตูน Join Scratch

จะปรากฏกรอบให้กรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิก (ในการสมัครสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ต้องใช้ Email Address ของผู้สมัครด้วย สำหรับผู้ที่ยังไม่มี Email Address สามารถสมัครได้ที่ www.hotmail.com หรือ mail.google.com ) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกชื่อเข้าใช้งาน Scratch ในช่อง Choose a Scratch Username โดยไม่ต้องใส่ชื่อจริง และตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งานโดยกรอกในช่อง Choose a Password เมื่อกรอกข้อมูลสมบรูณ์แล้วให้คลิกปุ่ม Next ดังภาพ

ภาพที่ 5 แสดงกรอบกรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิกของ Scratch ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลเดือนและปีเกิดในช่อง Birth Month and Year โดยเลือกจากข้อมูลที่กำหนด (ในส่วนของปีเกิดให้กรอกข้อมูลเป็น ค.ศ. หากไม่ทราบให้นำ พ.ศ. เกิดลบด้วยเลข 543 ก็จะได้ ค. ศ. เกิด เช่น เกิด พ.ศ. 2535 เมื่อนำ 2353-543 จะได้ ค.ศ. เกิด คือ 1992) เลือกเพศในช่อง Gender โดยเพศชายให้เลือก Male เพศหญิงเลือก Female เลือกประเทศในช่อง Country โดยเลือกเป็น Thailand สำหรับประเทศไทย และกรอก Email ในช่อง Email Address เช่น mymail@mail.com เมื่อกรอกข้อมูลสมบรูณ์แล้วให้คลิกปุ่ม Next ดังภาพ

ภาพที่ 6 แสดงกรอบกรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิกของ Scratch ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3 กรอก Email Address ลงไปในช่อง Parent's or guardian's email address และกรอกยืนยัน Email ลงไปในช่อง Confirm email address จากนั้นให้คลิกที่ Receive updates from the Scratch Team เมื่อกรอกข้อมูลสมบรูณ์แล้วให้คลิกปุ่ม Next ดังภาพ

ภาพที่ 7 แสดงกรอบกรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิกของ Scratch ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4 การสมัครสมาชิกเสร็จสมบรูณ์และต้อนรับเข้าสรง Scratch ให้คลิกที่ปุ่ม OK Lets Go เพื่อเริ่มใช้งาน Scratch ได้ทันที่

ภาพที่ 8 แสดงกรอบกรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิกของ Scratch ขั้นตอนที่ 4

เมื่อลงทะเบียนสมาชิกแล้ว ลงชื่อเข้าใช้ โดยคลิกที่ปุ่ม Sign in ที่มุมบนขวาของ Scratch จะปรากฏกรอบให้ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม Sign in

ภาพที่ 8 แสดงกรอบ Sign in ในการสมัครสมาชิกของ Scratch          

เมื่อคลิกปุ่ม Sign in มุมบนขวาของเว็บไซต์ จะปรากฏกรอบให้กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ดังภาพ

ภาพที่ 9 แสดง Sign in เข้าสู่ Scratch

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ปุ่ม Sign in หรือกดปุ่ม Enter บน Keyboard เมื่อลงชื่อเข้าใช้สำเร็จจะแสดงชื่อผู้ใช้มุมบนขวาของเว็บไซต์ และ Scratch

ปัญหาใหญ่ของการเข้าใช้งาน Scratch คือการลืมรหัสผ่าน ในกรณีนี้ให้คลิกที่ Need Help? จากปุ่ม Sign in

ภาพที่ 10 แสดง Sign in เข้าสู่ Scratch

จะปรากฏข้อความให้กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Enter Username หรือ กรอก Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ ของ Scratch ในช่อง Email address you registered with แล้วคลิกที่ปุ่ม Send me a password reset link! เพื่อระบบจะได้ส่ง Link ในการตั้งรหัสผ่านเข้าสู้ระบบให้ใหม่ผ่านทาง Email

ภาพที่ 11 แสดงข้อมูลที่ต้องกรอกเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

เมื่อคลิกที่ปุ่ม Send me a password reset link! จะปรากฏหน้าต่าง Password reset email sent...

ภาพที่ 11 หน้าต่าง Password reset email sent...

หลังจากนั้นให้เข้าสรงระบบ Email ของตนเองที่ใช้ในการลงทะเบียนสมาชิก เพื่อตรวจสอบ Email ที่ได้รับจาก no-reply@Scratch.mit.edu โดยมีหัวข้อว่า Password reset on Scratch ในเนื้อหาของEmail ให้คลิกที่ Link เพื่อไปยังหน้าตั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบใหม่ ดังภาพ

ภาพที่ 12 แสดงข้อความใน Email ที่ได้รับจาก no-reply@Scratch.mit.edu

เมื่อคลิกที่ Link จะเข้าสู่หน้า ให้กรอกรหัสผ่านเข้าสรงระบบใหม่ ในช่อง New Password และกรอกรหัสผ่านอีกครั้งในช่อง Confirm Password แล้วคลิกที่ปุ่ม Change my password

ภาพที่ 13 แสดงข้อความกรอกรหัสผ่านในการเข้าใช้ Scratch ใหม่

หลังจากนั้นจะสามารถใช้รหัสผ่านใหม่ในการเข้าสู่ระบบได้ทันที

 

 

<< Go Back