<< Go Back

โครงสร้างรายวิชา
วิชา Raspberry Pi      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ภาคเรียนที่ ๑-๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑ หน่วยกิต

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ (key Concept) มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
เวลา
(ชม.)
น้ำหนัก
คะแนน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบอร์ด Raspberry Pi และอุปกรณ์เชื่อมต่อ - ความรู้และส่วนประกอบของบอร์ด Raspberry Pi
- อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับตัวบอร์ด
ว ๔.๑ ม.๑/๕
ว ๔.๑ ม.๒/๕
ว ๔.๑ ม.๓/๕
ว ๔.๑ ม.๔/๕
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian และการตั้งค่าเบื้องต้น - ขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian
- การตั้งค่าเบื้องต้น
ว ๔.๑ ม.๑/๕
ว ๔.๑ ม.๒/๕
ว ๔.๑ ม.๓/๕
ว ๔.๑ ม.๔/๕
แนะนำภาษา Python และ Scratch เบื้องต้น         - ความรู้พื้นฐานภาษา Python เพื่อใช้เขียนคำสั่งกับบอร์ด Raspberry Pi
- ความรู้พื้นฐานภาษา Scratch เพื่อใช้เขียนคำสั่งกับบอร์ด Raspberry Pi
ว ๔.๒ ม.๑/๒
ว ๔.๒ ม.๒/๒
๑๐
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อควบคุม Input – Output ของขา GPIO การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ INPUT/OUTPUT ที่เชื่อมต่อเข้ากับขา GPIO ว ๔.๒ ม.๑/๒
ว ๔.๒ ม.๒/๒
๑๐
การใช้งาน Sensor โมดูล และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อบอร์ด Raspberry Pi - การใช้งาน Sensor
- การใช้งานโมดูล
- การใช้งานอุปกรณ์อื่นๆ
ว ๔.๒ ม.๑/๒
ว ๔.๒ ม.๒/๒
๑๐ ๑๐
พัฒนาระบบ Internet Of Things จากบอร์ด Raspberry Pi    การเขียนโปรแกรมคำสั่งให้กับบอร์ด Raspberry Pi ในการพัฒนาระบบ IOT ว ๔.๒ ม.๑/๒
ว ๔.๒ ม.๒/๒
ว ๔.๒ ม.๓/๑
๑๐
สร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยบอร์ด Raspberry Pi การเขียนโปรแกรมคำสั่งในการสร้างเงื่อนไขและควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ว ๔.๒ ม.๑/๒
ว ๔.๒ ม.๒/๒
ว ๔.๒ ม.๓/๑
๑๐
กิจกรรม ๑๐
ข้อสอบกลางภาค ๑๐
ข้อสอบปลายภาค ๒๐
รวม ๔๐ ๑๐๐

 

<< Go Back