<< Go Back

โครงสร้างรายวิชา
วิชา การเขียนโปรแกรม Blockly      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑-๒ เวลา ๔๐  ชั่วโมง จำนวน ๑ หน่วยกิต

ลำดับ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ (key Concept)

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

เวลา
(ชม.)

น้ำหนัก
คะแนน

เริ่มต้นกับโปรแกรม Blockly

เรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Blockly และส่วนประกอบของโปรแกรม

ว ๔.๒ ป๑/๑-๒
ว ๔.๒ ป๒/๑-๒
ว ๔.๒ ป๓/๑-๒

การใช้งานเบื้องต้น

การใช้งานของโปรแกรม Blockly และคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม

ว ๔.๒ ป๔/๑-๒
ว ๔.๒ ป๕/๑-๒
ว ๔.๒ ป๖/๑-๒

การเขียนโปรแกรมโดยคำสั่งพื้นฐาน

เรียนรู้วิธีการสร้างโปรแกรม และวิธีการใช้งานของโปรแกรมจากคำสั่ง และการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้นของ Blockly

ว ๔.๒ ป๑/๑-๒
ว ๔.๒ ป๒/๑-๒
ว ๔.๒ ป๓/๑-๒

การเขียนโปรแกรมโดยคำสั่งควบคุม

เรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการนำไปใช้ในการเขียนคำสั่งควบคุม และคำนวณค่าต่างๆ ของคำสั่งพื้นฐานและคำสั่งควบคุมได้ 

ว ๔.๒ ป๔/๑-๒
ว ๔.๒ ป๕/๑-๒
ว ๔.๒ ป๖/๑-๒

โครงสร้างภาษา และการประยุกต์
ใช้คำสั่งต่างๆ

เรียนรู้ถึงโครงสร้างของภาษาที่ใช้ใน Blockly และการประยุกต์ใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่สามารถนำมาแสดงในการใช้คำสั่งพื้นฐาน และประยุกต์ได้

ว ๔.๒ ป๑/๑-๒
ว ๔.๒ ป๒/๑-๒
ว ๔.๒ ป๓/๑-๒

การสร้างชิ้นงานโดยการประยุกต์
ใช้คำสั่งด้วยโปรแกรม Blockly
สามารถสร้างชิ้นงานและสร้างโครงงานย่อยๆ จากคำสั่งพื้นฐานใน Blockly ตามที่ได้เรียนมา พร้อมกับการประยุกต์ใช้เป็นชิ้นงานในการใช้งานต่อไป ว ๔.๒ ป๔/๑-๒
ว ๔.๒ ป๕/๑-๒
ว ๔.๒ ป๖/๑-๒
กิจกรรม ๑๐
ข้อสอบกลางภาค ๒๐
ข้อสอบปลายภาค ๒๐
รวม ๔๐ ๑๐๐

<< Go Back