<< Go Back

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
วิชา การเขียนโปรแกรม Blockly      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑-๒ เวลา ๔๐  ชั่วโมง จำนวน ๑ หน่วยกิต

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ลำดับ

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑

๑. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก
การเปรียบเทียบ

• การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้ โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า

๒. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ

• การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำได้โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า

๓. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อ

• การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครย้ายตำแหน่ง ย่อขยายขนาด เปลี่ยนรูปร่าง
• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org

ป.๒ ๑. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
• การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำได้โดยการเขียน
บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ ๖-๑๒ ชิ้น
การแต่งตัวมาโรงเรียน
๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้
ตัวละครทำงานตามที่ต้องการ และตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด
• การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำได้โดยตรวจสอบคำสั่ง
ที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม
ที่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง
• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น
ใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org
ป.๓ ๑. แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ • อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา
• การแสดงอัลกอริทึม ทำได้โดยการเขียน บอกเล่า
วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกมเศรษฐี เกมบันไดงู เกม Tetris เกม OX การเดินไปโรงอาหาร การทำความสะอาดห้องเรียน
๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม • การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่ง
ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมที่สั่งให้
ตัวละครทำงานซ้ำไม่สิ้นสุด
• การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำได้โดยตรวจสอบคำสั่ง
ที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม
ที่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง
• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น
ใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org
ป.๔ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไข ที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์
• สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกัน จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX โปรแกรมที่มีการคำนวณ โปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัว และมีการสั่งงานที่แตกต่างหรือมีการสื่อสารระหว่างกัน การเดินทางไปโรงเรียน โดยวิธีการต่าง ๆ
๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข • การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น การออกแบบ
โดยใช้ storyboard หรือการออกแบบอัลกอริทึม
• การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
• ตัวอย่างโปรแกรมที่มีเรื่องราว เช่น นิทานที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ การ์ตูนสั้น เล่ากิจวัตรประจำวัน ภาพเคลื่อนไหว
• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่น
จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, logo
ป.๕ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือการคาดการณ์
ผลลัพธ์
• สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกันจะให้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม Sudoku โปรแกรมทำนายตัวเลข โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิตตามค่าข้อมูลเข้า การจัดลำดับการทำงานบ้านในช่วงวันหยุด จัดวางของในครัว

<< Go Back